Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Organisatie – 12inchCity

In geval van twijfel of discussie beslist de festivalorganisatie. Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels.
Organisatie behoudt zich het recht om deze huisregels te herzien. Op deze huisregels zijn de algemene voorwaarden toegangsbewijzen van de organisatie van toepassing. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder restitutie.

1.1 Eigen risico/aansprakelijkheid
Het betreden van de locatie waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoeker voor eigen risico, in die zin dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

1.2 Toegangsbewijs
Toegang tot het evenemententerrein wordt enkel verleend op vertoon van een geldig toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). In ruil voor een geldig toegangsbewijs ontvangt de bezoeker een polsbandje. Dit polsbandje is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

1.3 Minimumleeftijd
Voor het zelfstandig bezoeken van het evenement hanteert de organisatie een leeftijd van minimaal 18 jaar.

1.4 Legitimatieplicht
Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

1.5.1 Alcohol en roken
Op verzoek van barpersoneel, security of andere bevoegden dient een identiteitsbewijs getoond te worden.

1.5.2 Roken is enkel toegestaan in de open lucht. In (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.

1.5.3 Navullingen e-sigaret
Gesealde, dichte navulverpakkingen voor e-sigaretten worden alleen op de campingterreinen toegestaan met een maximum 50 ml aan vloeibare (plastic) navullingen.

1.6.1 Fotografie/video- en audio-opnames
Het is niet toegestaan om zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie video en/of geluidsopnames te maken op het festivalterrein of van optredens. Enkel compactcamera’s zonder afneembare lens worden toegelaten. Voor fototoestellen met verwisselbare lenzen of spiegelreflexcamera’s is toestemming van de organisatie nodig. Het gebruik van selfiesticks en GoPro’s (of vergelijkbaar) is verboden. Tijdens het evenement kunnen door de organisaties foto’s/video opnames worden gemaakt die voor promotionele doeleinden worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat.

1.6.2 Cameratoezicht
Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel kan er op en rondom het evenemententerrein cameratoezicht plaatsvinden.

2.1 Onbehoorlijk gedrag
De organisatie streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben. Crowdsurfen, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is verboden.
2.2 Geluidsniveau
Het is op de campingterreinen tot 22.00u en vanaf 10.00u toegestaan muziek te beluisteren middels eigen apparatuur (geen boomboxen of grote gettoblasters) mits hierbij in alle redelijkheid rekening wordt gehouden met medebezoekers en omgeving, bij overschrijden van een acceptabel geluidsniveau met hinder of overlast tot gevolg kan de organisatie de geluidsbron in beslag nemen.

2.3 Handel
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het festivalterrein, de campings en de parkeerterreinen. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.

3.1 (Toegangs-)controle en visitatie
Bij de toegang tot het terrein kunnen persoonlijke eigendommen waaronder (hand)bagage, auto, caravan en/of camper worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de security de bezoeker d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder restitutie.

3.2 Verboden voorwerpen
Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen inbewaringname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij wettelijk verboden voorwerpen zal de politie worden geïnformeerd. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.

3.2.1 Onderstaande voorwerpen zijn op het gehele evenemententerrein inclusief festivalterrein en camping verboden: Aggregaten, gasinstallaties, grote gasflessen (uitgezonderd gasflessen tot 250 gram met ventiel of schroefcartouches) , generatoren, muziekinstallaties, glas (uitgezonderd parfum en noodzakelijke medicatie in originele glazen verpakking tot maximaal 50ml), eten & drinken (met uitzondering van een aantal snacks en een lege waterfles), fakkels, kolenbarbecues, lampolie, hout, giftige, brandbare of explosieve materialen, drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, vuurwerk, flares, messen (uitgezonderd bestek en zakmes), wapens, fietsen, laserpennen, onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones), (huis)dieren, selfiesticks, portofoons, provocerende kleding/uitingen en overige gevaarlijke voorwerpen. Bij een redelijk vermoeden van aanwezigheid van verboden middelen/voorwerpen (zoals hiervoor genoemd) in een tent op de camping, kan de organisatie toestemming vragen aan (één van de) tentbewoner(s) om de tent te controleren. Bij weigering van deze toestemming, behoudt de organisatie zich het recht voor om de bewoner(s) van de betreffende tent de toegang tot het evenement te ontzeggen en de bewoner(s) van het terrein te verwijderen zonder restitutie.

3.2.2 Onderstaande voorwerpen zijn wel toegestaan op de camping: Hamers voor tentharingen, zakmes, GoPro’s, vlaggen, vlaggenstokken, powerbank/battery packs voor het opladen mobiele telefoons, eenvoudige speakers voor het beluisteren van muziek op een acceptabel niveau, verrekijkers, zonnebrandcrème, lenzenvloeistof, hand ventilators op batterijen. Gesealde, dichte navulverpakkingen voor e-sigaretten worden alleen op de campingterreinen toegestaan met een maximum 50 ml aan vloeibare (plastic) navullingen.

3.2.3 Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) mee naar binnen.

3.2.4 Eten en drinken meenemen is niet mogelijk. Uitzonderingen worden gemaakt voor snacks als energybars, chips etc. Glas, blik, drank in glas is verboden op het gehele evenemententerrein (uitgezonderd parfum en noodzakelijke medicatie in originele glazen verpakking tot maximaal 50ml).

3.2.5 Gasflessen/-installaties Gasinstallaties met losse uitneembare gasflessen in campers, caravans en/of vouwwagen zijn vanwege brandweervoorschriften niet toegestaan. Er mogen alleen kleine gasflessen (max. 250 gram) voor eenmalig gebruik worden meegenomen. Uitzondering hierop zijn campers en APK-plichtige caravans met een vaste gasinstallaties waarvan een recent (max. 1 jaar oud) APK-keuringsrapport kan worden getoond. Voor caravans zonder APK keuring die wel een vaste gasinstallaties hebben, is de bezoeker zelf verantwoordelijk om de installatie regelmatig te laten controleren. Bij het betreden van de Campercamping kan de gasinstallatie door de organisatie op deugdelijkheid worden gecontroleerd.

5 3.3 Sluiting
De campings dienen om maandag na het evenement om 12:00 uur leeg te zijn.

3.4.1 CAMPER CAMPING (indien aangeboden)
Deze camping is exclusief bedoeld voor campers, caravans en vouwwagens die voldoen aan de eisen genoemd in de Wegenverkeerswet en de Regeling Voertuigen. (Tijdelijk) omgebouwde voertuigen zoals busjes, stationcars met matras e.d. worden dus niet toegelaten. Auto’s met een daktent worden toegelaten indien de daktent daadwerkelijk op de auto is gemonteerd en niet los van de auto wordt opgebouwd.

3.4.2 Per camper, caravan of vouwwagen zoals hier boven omschreven mag maximaal 1 (voor)tentje worden bijgeplaatst. Het is niet toegestaan het trekkend voertuig bij de caravan en/of vouwwagen te laten staan. Er zijn plaatsen beschikbaar van 5×7,5m zonder stroom. Is je voertuig groter dan 7,5m dan heb je twee campertickets nodig. Op deze plek geldt; geen open vuur of verhitters te gebruiken en eigen drank meenemen is niet toegestaan. Ook mogen er geen auto’s of extra tenten naast de camper staan. Aankomst van campers is strikt behouden op donderdag tussen 18.00 en 20.00u en vertrek niet eerder dan maandag 12.00u i.v.m. veiligheid op het terrein.

3.4.3 De voertuigen worden bij aankomst geregistreerd; mocht je na afloop van het evenement je caravan, camper of vouwwagen laten staan, dan worden de bergingskosten op je verhaald. Voor de Camper Camping is een aanvullend Camper Camping Ticket nodig. Voertuigen op de Camper Camping hebben geen parkeerticket nodig.

3.4.4 Sluiting
De camper camping dient de dag na het evenement om 12:00 uur leeg te zijn.

PARKEERTERREINEN
4.1 Het parkeerterrein wordt niet bewaakt. Het parkeren is derhalve op eigen risico, en de organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van of schade aan het voertuig (of de inhoud daarvan). De organisatie behoudt zich het recht voor om cameratoezicht te houden. Dit toezicht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.2 Het parkeerterrein kan slechts gebruikt worden voor (RDW-gekeurde) personenauto’s en motoren. Het stallen van bussen, vrachtwagens etc. is niet toegestaan.

4.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren indien zij vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert of in het geval dat de organisatie van oordeel is dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen.

4.4 Op het parkeerterrein geldt de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Bestuurders van voertuigen en overige personen die zich op het parkeerterrein bevinden (hierna: parkeerders) dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen en zich zó te gedragen dat dit geen hinder veroorzaakt voor anderen en/of de veiligheid niet in gevaar komt. Verder dienen parkeerders zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

4.5 Voertuigen hoger dan 2 meter worden middels bebording en hoogteportalen op een separaat parkeerterrein geparkeerd.

4.6 Schade aan voertuig(en) of parkeerlocatie moet aan de organisatie worden gemeld bij de entree, deze is continu bemand van donderdagochtend t/m maandagmiddag.

5.1 Tassenverbod
Op het festivalterrein geldt een tassenverbod. Enkel tassen met een formaat van maximaal A4 x maximaal 10 cm dik of linnen tasjes bestaande uit 1 vak zijn uitgezonderd. Grotere tassen mogen wel worden meegenomen naar de campings. Er zijn tegen betaling lockers beschikbaar bij de entree van het festivalterrein.

5.2 Onderstaande voorwerpen zijn op het festivalterrein verboden: Drank, eten, drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo’s en parfum), navullingen voor e-sigaretten, voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2cm en langer dan 1.5 meter, paraplu’s/parasols. Selfiesticks, laptops, tablets, camera’s, film-, geluids- of andere opnameapparatuur en Go-Pro’s of vergelijkbaar (enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten), laptops, notebooks en tablets. Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Glow, Portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, flares. (Huis)dieren, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden. Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.

5.3 Het is niet toegestaan (al dan niet inklapbare) stoelen of krukjes mee te nemen naar het festivalterrein. Op het gehele terrein is voldoende zitgelegenheid aanwezig. Mocht je desondanks een dringende medische reden hebben op een stoel en/of krukje mee te willen nemen, neem dan contact op via info@ilmemento.com

5.4 De volgende voorwerpen mogen alleen op vertoon van een medicijnpaspoort naar binnen: Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) mee naar binnen. In het geval dat naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig, aanvullende maatregelen te treffen.